CEZ -- POŘÍČÍ nad Sázavou - 14th - 15th  July  2018
MESSAGES:
LIVE TIMING

ALLOWED TO START

1st PRACT.

2nd PRACT.

OFF. TIMED PRACT. START GRID 1. 1st HEAT START GRID 2. 2nd HEAT AFTER 2. HEAT START GRID 3. 3rd HEAT AFTER 3. HEAT START GRID SF

SF-A   RES.

SF-B RES. START GRID FINAL FINAL RES. STANDING
MMCR CEZ
Touring Aut.+ D5 X X  X  X X X X X X X X X       X X X X

D5

  X X  
Buggy 1600+D8  X X X X X X X X X X X X       X X X X
Super Buggy+D7  X X X  X X X X X X X X X X X X X X X X
Junior Buggy X X X X X X X X X X X X       X X X X
Touring Aut.1600 +D6 X X X  X X X X X X X X X X X X X X X X
 D2 X X X  X X X X X X X X X       X X X  
RB 160 X X X X X X X X X X X X       X X  X
RB 125 X X X X X X X X X X X X       X X  X
RB 250 X X X X X X X X X X X X       X X  X
Kartcross X X X X X X X X X X X X X X X X X X